കത്തോലിക്കാ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണ സമൂഹം - ദുബായ്

"എന്‍റെ പിതാവേ, എന്നു നീ എന്നെ വിളിക്കുമെന്നും എന്‍റെ മാര്‍ഗം നീ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ലെന്നും ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചു"

Prayer Request

Message from the Spiritual Director

priest Image

Fr. Alex Vachaparambil OFM Cap

Welcome to the Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement of the St. Mary's Church, Dubai. This website invites you to know more about the St. Mary's Church and the various Malayalam Charismatic ministries. Let us be open to the promptings of the Holy Spirit and be closer to God

THE FEAST OF OUR LADY OF THE ROSARY 

Importance: The word Rosary means "crown of roses" or “garland of roses” in medieval Latin, and each prayer in the Rosary is considered a flower presented to Mary. In the opening pages of his spiritual classic, The Secret of the Rosary, St. Louis Marie de Montfort describes the Rosary as "a veritable school

Read More

Confession Time For This Week

Fr. Alex Vachaparambil will be hearing confession in the church on the following timing. This will be updated on every Monday morning

DayDateMorningEvening
Monday16-10-20176.45---7.15Not Available
Tuesday17-10--2017Annual RetreatAnnual Retreat
Wednesday18-10-2017Annual RetreatAnnual Retreat
Thursday19-10-2017Annual Retreat8---9.30
Friday20-10-20172.00--3.00 & 4.45---5.30
Saturday21-10-20175 -----5.45
Sunday22-10-20176.00---6.304.30---5.15

Last Updated on 16th October 2017, 09:41:47 am

മഹിമയ്ക്കടുത്ത ദൈവരഹസ്യങ്ങള്‍‍

Friday
Saint Of the Day | No entries found.
 
 
Copyright © 2017 Abba Father | Dubai Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement