കത്തോലിക്കാ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണ സമൂഹം - ദുബായ്

"എന്‍റെ പിതാവേ, എന്നു നീ എന്നെ വിളിക്കുമെന്നും എന്‍റെ മാര്‍ഗം നീ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ലെന്നും ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചു"

Prayer Request

Message from the Spiritual Director

priest Image

Fr. Alex Vachaparambil OFM Cap

Welcome to the Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement of the St. Mary's Church, Dubai. This website invites you to know more about the St. Mary's Church and the various Malayalam Charismatic ministries. Let us be open to the promptings of the Holy Spirit and be closer to God

സന്തോഷാത്മകമായ ദൈവരഹസ്യങ്ങള്‍

Friday

Saint Of The Day | ST. JOAN OF ARC

Saint of the DayToday is the feast of St. Joan of Arc, the patroness of France. Joan was born to a peasant family near Lorraine, France in the 15th century.

From a young age she heard the voices of St. Michael, St. Catherine, and St. Margaret speaking to her. Then, in 1428, when she was 13 years old, she received a vision telling her to go to the King of France and help him reconquer his kingdom from the invading forces of England and Burgundy.

Overcoming opposition and convincing members of the court and of the Church, she was given a small army. She charged into battle bearing a banner which bore the names “Jesus” and “Mary” as well as a symbol of the Holy Spirit.

Due to her leadership and trust in God, she was able to raise the siege of Orleans in 1429. Joan and her army went on to win a series of battles. Because of her efforts, the king was able to enter Rheims. He was crowned with Joan at his side.

Read More

 
 
Copyright © 2017 Abba Father | Dubai Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement