കത്തോലിക്കാ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണ സമൂഹം - ദുബായ്

"എന്‍റെ പിതാവേ, എന്നു നീ എന്നെ വിളിക്കുമെന്നും എന്‍റെ മാര്‍ഗം നീ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ലെന്നും ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചു"

Prayer Request

Message from the Spiritual Director

priest Image

Fr. Alex Vachaparambil OFM Cap

Welcome to the Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement of the St. Mary's Church, Dubai. This website invites you to know more about the St. Mary's Church and the various Malayalam Charismatic ministries. Let us be open to the promptings of the Holy Spirit and be closer to God

പ്രകാശത്തിന്റെ ദൈവരഹസ്യങ്ങള്‍

Friday

Saint Of The Day | St. Waudu

Saint of the DaySt. Waudu, also known as St. Waltrude, came from an extremely saintly family in Belgium. Her parents, her husband and her three children were declared saints. Her husband was the Count of Hennegau - and after their children were born, she convinced him to become a monk. He later founded an abbey at Haumont.
She gave away all of her possessions, built a small house and lived alone. However, many people still sought her wisdom and advice. Eventually, she had so many followers that she had to have a monastery built, around which the current town of Mons developed. By the time of her death in 688, she had become famous for her charity and her miraculous healings.Read More
 
 
Copyright © 2017 Abba Father | Dubai Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement