കത്തോലിക്കാ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണ സമൂഹം - ദുബായ്

"എന്‍റെ പിതാവേ, എന്നു നീ എന്നെ വിളിക്കുമെന്നും എന്‍റെ മാര്‍ഗം നീ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ലെന്നും ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചു"

Prayer Request

Message from the Spiritual Director

priest Image

Fr. Alex Vachaparambil OFM Cap

Welcome to the Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement of the St. Mary's Church, Dubai. This website invites you to know more about the St. Mary's Church and the various Malayalam Charismatic ministries. Let us be open to the promptings of the Holy Spirit and be closer to God

Christmas is the Feast of God’s sending us a Savior : God undertook the Incarnation of Jesus as God-Man to save us from the bondage of sin. We celebrate the Incarnation of God as a baby today as Good News because we have a Divine Savior. As our Savior, Jesus liberated us from slavery to sin by his suffering, death and Resurrection, and he atoned for our sins. So every Christmas reminds us that

Read More

Confession Time For This Week

Fr. Alex Vachaparambil will be hearing confession in the church on the following timing. This will be updated on every Monday morning

DayDateMorningEvening
Monday23-01-20176.45 to 7.15 A.M7------7.30 P.M
Tuesday24-01-2017
Wednesday25-01-20176.00 to 6.20 A.M. &12---12.30 P.M
Thursday26-01-2017 6.45 to 7.15 A. M
Friday27-01-20173.30 to 5.45 P.M
Saturday28-01-20177.30----8.15 P.M
Sunday29-01-201712----12.45 P.M

Last Updated on 22nd January 2017, 06:50:26 pm

വി.സെബസ്ത്യാനോസിന്റെ തിരുനാള്‍

ദുബായ് സെന്റ് മേരീസ് ദേവാലയത്തിലെ, മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റി വി. സെബസ്ത്യാനോസിന്റെ തിരുനാള്‍ 2017 ഫെബ്രുവരി 3 വെള്ളിയാഴ്ച്ച 11.30 ന് ആഘോഷിക്കുന്നു. 

ഏവര്‍ക്കും സ്വാഗതം

Read More

മഹിമയ്ക്കടുത്ത ദൈവരഹസ്യങ്ങള്‍‍

Friday

Saint Of The Day | Conversion of St. Paul

Saint of the Day

The great apostle was a Jew of the tribe of Benjamin.  He surpassed all his peers in zeal for the Jewish law and their traditions, which he thought to be the cause of God, became one of the most fierce enemies and persecutors of Christians. He was one of the conspiritors in the martyrdom of St. Stephan.

After the martyrdom of the holy deacon, the priests and magistrates of the Jews raised a violent persecution against the church at Jerusalem, in which Saul placed himself above the others.

In the fury of his zeal, he appealed to the high priest and Sanhedrim for a commission to take up all Jews at Damascus who confessed Jesus Christ, and bring them bound to Jerusalem, that they might serve as public examples to incite terror into others.

But God was pleased to show forth in Saul his patience and mercy: Saul was almost at the end of his journey to Damascus, when, around noon, he and his company were surrounRead More

 
 
Copyright © 2017 Abba Father | Dubai Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement