കത്തോലിക്കാ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണ സമൂഹം - ദുബായ്

"എന്‍റെ പിതാവേ, എന്നു നീ എന്നെ വിളിക്കുമെന്നും എന്‍റെ മാര്‍ഗം നീ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ലെന്നും ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചു"

Prayer Request

Message from the Spiritual Director

priest Image

Fr. Alex Vachaparambil OFM Cap

Welcome to the Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement of the St. Mary's Church, Dubai. This website invites you to know more about the St. Mary's Church and the various Malayalam Charismatic ministries. Let us be open to the promptings of the Holy Spirit and be closer to God

മഹിമയ്ക്കടുത്ത ദൈവരഹസ്യങ്ങള്‍‍

Friday

Saint Of The Day | St. Vincent

Saint of the Day

St. Vincent was Deacon of Saragossa, and a martyr under Diocletian in 304. This most renowned martyr of Spain is represented in the dalmatic of a deacon, and has as emblems a cross, a raven, a grate, or a fire-pile. He is honored as patron in Valencia, Saragossa and Portugal.

He was born at Saragossa to Eutricius, his father, and Enola, his mother, who was a native of Osca. Under the direction of Valerius, Bishop of Sargossa, Vincent made great progress in his studies. He was ordained a deacon and commissioned to do the preaching in the diocese since the bishop at the time had a speech impedement.

By order of Governor Dacian, Vincent and his bishop were dragged in chains to Valencia and kept in prison there for a long time. Then Valerius was banished, but Vincent was subjected to many cruel torments including the rack, the gridiron, and scourgings. After suffering these, he was again imprisoned in a cell strewn with pRead More

 
 
Copyright © 2017 Abba Father | Dubai Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement