കത്തോലിക്കാ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണ സമൂഹം - ദുബായ്

"എന്‍റെ പിതാവേ, എന്നു നീ എന്നെ വിളിക്കുമെന്നും എന്‍റെ മാര്‍ഗം നീ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ലെന്നും ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചു"

Prayer Request

Message from the Spiritual Director

priest Image

Fr. Alex Vachaparambil OFM Cap

Welcome to the Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement of the St. Mary's Church, Dubai. This website invites you to know more about the St. Mary's Church and the various Malayalam Charismatic ministries. Let us be open to the promptings of the Holy Spirit and be closer to God

ദുഃഖാത്മകമായ ദൈവരഹസ്യങ്ങള്‍‍

Friday

Saint Of The Day | Sts. Andrew Kim Taegon, Paul Choñg Ha

Saint of the Day

Pope John Paul II said this of the Catholic Church in Korea: "The Korean Church is unique because it was founded entirely by laypeople. This fledgling Church, so young and yet so strong in faith, withstood wave after wave of fierce persecution. Thus, in less than a century, it could boast 10,000 martyrs. The years 1791, 1801, 1827, 1839, 1846, and 1866 are forever signed with the holy blood of your martyrs and engraved in your hearts. The death of these many martyrs became the leaven of the Church and led to today's splendid flowering of the Church in Korea. Even today their undying spirit sustains the Christians of the Church of Silence in the north of this tragically divided land."

Christianity came to Korea through Christian books which had been brought across the border from China. In 1784 the small community of Koreans who had been converted throRead More

 
 
Copyright © 2017 Abba Father | Dubai Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement