കത്തോലിക്കാ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണ സമൂഹം - ദുബായ്

"എന്‍റെ പിതാവേ, എന്നു നീ എന്നെ വിളിക്കുമെന്നും എന്‍റെ മാര്‍ഗം നീ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ലെന്നും ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചു"

Prayer Request

Message from the Spiritual Director

priest Image

Fr. Alex Vachaparambil OFM Cap

Welcome to the Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement of the St. Mary's Church, Dubai. This website invites you to know more about the St. Mary's Church and the various Malayalam Charismatic ministries. Let us be open to the promptings of the Holy Spirit and be closer to God

All Souls’ Day is a day specially set apart that we may remember and pray for our dear ones who have gone for their eternal reward and who are currently in a state of ongoing purification. 

Ancient belief supported by Church tradition: People of all religions have believed in the immortality of the soul and have prayed for the

Read More

Confession Time For This Week

Fr. Alex Vachaparambil will be hearing confession in the church on the following timing. This will be updated on every Monday morning

DayDateMorningEvening
Monday1112-20176.00 A.M------12 Noon12.00 Noon---10.00 P.M
Tuesday12-12--20176.00 A.M------12 Noon12.00 Noon---10.00 P.M
Wednesday13-12-20176.00 A.M------12 Noon12.00 Noon---10.00 P.M
Thursday14-12-20176.00 A.M------12 Noon12.00 Noon---10.00 P.M
Friday15-12-20176.00 A.M------12 Noon12.00 Noon---10.00 P.M
Saturday16-12-20176.00 A.M------12 Noon12.00 Noon---10.00 P.M
Sunday17-12-20176.00 A.M------12 Noon12.00 Noon---10.00 P.M

Last Updated on 10th December 2017, 04:59:34 pm

സന്തോഷാത്മകമായ ദൈവരഹസ്യങ്ങള്‍

Friday
Saint Of the Day | No entries found.
 
 
Copyright © 2017 Abba Father | Dubai Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement