കത്തോലിക്കാ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണ സമൂഹം - ദുബായ്

"എന്‍റെ പിതാവേ, എന്നു നീ എന്നെ വിളിക്കുമെന്നും എന്‍റെ മാര്‍ഗം നീ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ലെന്നും ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചു"

Prayer Request

Message from the Spiritual Director

priest Image

Fr. Alex Vachaparambil OFM Cap

Welcome to the Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement of the St. Mary's Church, Dubai. This website invites you to know more about the St. Mary's Church and the various Malayalam Charismatic ministries. Let us be open to the promptings of the Holy Spirit and be closer to God

Easter is the greatest and the Most Important Feast in the Church for three reasons:

 1. The Resurrection of Christ is the basis of our Christian Faith.  It is the greatest of the miracles, for it proves that Jesus is God.  That is why St. Paul writes: “If Christ has not been raised, then our preaching is in vain; and your faith is in vain” (I Cor 15: 14). “Jesus is Lord, He is risen!” (Rom 10:9),

Read More

Confession Time For This Week

Fr. Alex Vachaparambil will be hearing confession in the church on the following timing. This will be updated on every Monday morning

DayDateMorningEvening
Monday10-12-2018 6.45---7.1512.00 Noon ---12.30 P.M
Tuesday11-12-2018
Wednesday12-12-20186.00---6.20 & 6.45--7.15 ,& 9.00- 1.00 P.M4.00---6.00 & 7.00--9.00
Thursday13-12-20186.00----------------1.00 P.M4.00--------------------9.00
Friday14-12-20186.00------7.15 & 9.00--102.00------------------7.15
Saturday15-12-20186.00--------------------1.00 P.M5.00--5.45 & 7.30--8.15
Sunday16-12-2018 6.00-------------------1.00 P.M4.00--------------------9.00

Last Updated on 12th December 2018, 08:33:06 am

പ്രകാശത്തിന്റെ ദൈവരഹസ്യങ്ങള്‍

Friday
Saint Of the Day | No entries found.
 
 
Copyright © 2017 Abba Father | Dubai Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement