കത്തോലിക്കാ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണ സമൂഹം - ദുബായ്

"എന്‍റെ പിതാവേ, എന്നു നീ എന്നെ വിളിക്കുമെന്നും എന്‍റെ മാര്‍ഗം നീ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ലെന്നും ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചു"

Prayer Request

Message from the Spiritual Director

priest Image

Fr. Alex Vachaparambil OFM Cap

Welcome to the Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement of the St. Mary's Church, Dubai. This website invites you to know more about the St. Mary's Church and the various Malayalam Charismatic ministries. Let us be open to the promptings of the Holy Spirit and be closer to God

സന്തോഷാത്മകമായ ദൈവരഹസ്യങ്ങള്‍

Friday

Saint Of The Day | St. Otto, Bishop

Saint of the Day

On July 2, the Church celebrates the life and work of St. Otto. He was born in 1060 in Swabia, and died on June 30, 1139. He was the Bishop of Bamberg, an indefatigable evengelizer, and the apostle of the Pomeranians.

He was born of noble rank and ordained a priest sometime before the age of 30. He joined the service of Emperor Henry IV in  1090 and became his chancellor in 1101. He served Henry IV and his successor, Henry V, loyally, but he disaproved of the latter’s disgraceful treatment of Pope Paschal.

Otto was consecrated a bishop on May 13, 1106, and set to work founding new monasteries, reforming existing ones, building schools and churches, and completing the construction of the cathedral.  He lived a poor and simple life, and was called the “Father of the monks” for the concern he showed toward religious orders.

In 1122 Otto was commissioned by the Read More

 
 
Copyright © 2017 Abba Father | Dubai Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement