കത്തോലിക്കാ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണ സമൂഹം - ദുബായ്

"എന്‍റെ പിതാവേ, എന്നു നീ എന്നെ വിളിക്കുമെന്നും എന്‍റെ മാര്‍ഗം നീ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ലെന്നും ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചു"

Prayer Request

Message from the Spiritual Director

priest Image

Fr. Alex Vachaparambil OFM Cap

Welcome to the Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement of the St. Mary's Church, Dubai. This website invites you to know more about the St. Mary's Church and the various Malayalam Charismatic ministries. Let us be open to the promptings of the Holy Spirit and be closer to God

സന്തോഷാത്മകമായ ദൈവരഹസ്യങ്ങള്‍

Friday

Saint Of The Day | Blessed Anne-Thérèse Guérin

Saint of the Day

Blessed Anne-Therese Guerin was born at Etables, Brittany in France on October 2, 1798. She died May 14, 1856 and was beatified by Pope John Paul II on October 25, 1998.

As she was growing up, the French government was virulently anti-clerical, closing down seminaries and churches and arresting priests and religious.  Her cousin was a seminarian who lived in hiding in her parents’ devout Catholic home. He instructed her thoroughly in the faith and she displayed an advanced knowledge of theology, even at a young age.

Anne-Thérèse entered the Sisters of Providence at 26 and devoted herself to religious education. Her intellectual capacities were formidable, and she was even recognized by the French Academy for her acheivements.

In 1840 she was sent to Indiana, in the USA to found a convent of the Sisters of Providence in the diocese of Vincennes.  TRead More

 
 
Copyright © 2017 Abba Father | Dubai Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement