കത്തോലിക്കാ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണ സമൂഹം - ദുബായ്

"എന്‍റെ പിതാവേ, എന്നു നീ എന്നെ വിളിക്കുമെന്നും എന്‍റെ മാര്‍ഗം നീ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ലെന്നും ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചു"

Prayer Request

Message from the Spiritual Director

priest Image

Fr. Alex Vachaparambil OFM Cap

Welcome to the Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement of the St. Mary's Church, Dubai. This website invites you to know more about the St. Mary's Church and the various Malayalam Charismatic ministries. Let us be open to the promptings of the Holy Spirit and be closer to God

പ്രകാശത്തിന്റെ ദൈവരഹസ്യങ്ങള്‍

Friday

Saint Of The Day | St. Philip Neri

Saint of the Day

Philip Neri was born in Florence, Italy, in 1515 into a poor family. As a young man, he received word in a vision that he had a special mission in Rome, so he cut himself off from his family and friends and left.

While in Rome, he studied philosphy and theology, and tutored young boys. Eventually Philip became bored of learning, so he sold all of his books, gave the money he received from them to the poor, and visited the sick.

Later, he co-founded the Confraternity of the Most Holy Trinity and began to preach, and many people converted thanks to Philip's preaching and example. During this time, he was a lay person and lived as a hermit, however a good friend eventually convinced him to enter the priesthood, and he was ordained in 1551.

Many people came to him for confession. He also began to work with youth. Pope Gregory XIV wanted to make Philip a cardinal, but the priest declined.

He then Read More

 
 
Copyright © 2017 Abba Father | Dubai Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement