കത്തോലിക്കാ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണ സമൂഹം - ദുബായ്

"എന്‍റെ പിതാവേ, എന്നു നീ എന്നെ വിളിക്കുമെന്നും എന്‍റെ മാര്‍ഗം നീ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ലെന്നും ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചു"

Prayer Request

Message from the Spiritual Director

priest Image

Fr. Alex Vachaparambil OFM Cap

Welcome to the Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement of the St. Mary's Church, Dubai. This website invites you to know more about the St. Mary's Church and the various Malayalam Charismatic ministries. Let us be open to the promptings of the Holy Spirit and be closer to God

സന്തോഷാത്മകമായ ദൈവരഹസ്യങ്ങള്‍

Friday

Saint Of The Day | St. Dominic

Saint of the Day

 On Aug. 8, the Catholic Church celebrates the feast day of St. Dominic Guzman, who helped the cause of orthodoxy in the medieval Church by founding the Order of Preachers, also known as Dominicans.

“This great saint reminds us that in the heart of the Church a missionary fire must always burn,” Pope Benedict XVI said in a February 2010 General Audience talk on the life of St. Dominic. In his life, the Pope said, “the search for God's glory and the salvation of souls” went “hand in hand.”

Born in Caleruega, Spain around the year 1170, Dominic was the son of Felix Guzman and Joanna of Aza, members of the nobility. His mother would eventually be beatified by the Church, as would his brother Manes who became a Dominican. The family's oldest son Antonio also became a priest.

Dominic received his early education from his uncle, who was a priest, before entering theRead More

 
 
Copyright © 2017 Abba Father | Dubai Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement