കത്തോലിക്കാ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണ സമൂഹം - ദുബായ്

"എന്‍റെ പിതാവേ, എന്നു നീ എന്നെ വിളിക്കുമെന്നും എന്‍റെ മാര്‍ഗം നീ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ലെന്നും ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചു"

Prayer Request

Message from the Spiritual Director

priest Image

Fr. Alex Vachaparambil OFM Cap

Welcome to the Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement of the St. Mary's Church, Dubai. This website invites you to know more about the St. Mary's Church and the various Malayalam Charismatic ministries. Let us be open to the promptings of the Holy Spirit and be closer to God

മഹിമയ്ക്കടുത്ത ദൈവരഹസ്യങ്ങള്‍‍

Friday

Saint Of The Day | St. Marcellus, Pope

Saint of the Day

Nothing of Marcellus' life before his papacy has survived the centuries. He became Pope at the end of the persecutions of Diocletian in aound 308-309. The persecutions had disrupted the Church so much that there had been a gap of over a year with no Pope. Once he was elected, he faced several challenges, including reconsituting the clergy, which had been decimated and whose remnant had practiced their vocation only covertly and with the expectation of martyrdom. He worked hard to recover and welcome back all who had denied the faith in order to keep from being murdered.

When a group of the apostacized, known as the Lapsi, refused to do penance, Marcellus refused to allow their return to the Church. The Lapsi had a bit of political pull, and some members caused such civil disruption that emperor Maxentius exiled the Pope in order to settle the matter. Legend says that Marcellus was forced to work as a stable slave as punishmenRead More

 
 
Copyright © 2017 Abba Father | Dubai Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement