കൃതജ്ഞതാഭരിതരായി ഉണര്‍ന്നിരുന്ന് നിരന്തരം പ്രാര്‍ഥിക്കുവിന്‍. ദൈവം വചനത്തിന്റെ കവാടം ഞങ്ങള്‍ക്കു തുറന്നുതരാനും ഞങ്ങള്‍ ക്രിസ്തുവിന്റെ രഹസ്യം പ്രഖ്യാപിക്കാനുമായി നിങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടിയും പ്രാര്‍ഥിക്കണം. ഇതിനായിട്ടാണല്ലോ ഞാന്‍ ബന്ധനസ്ഥനായിരിക്കുന്നത്. പ്രസംഗിക്കാന്‍ എനിക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമനുസരിച്ച്, ആ രഹസ്യം ഞാന്‍ പ്രസ്പഷ്ടമാക്കാന്‍ ഇടയാകുന്നതിനുവേണ്ടി നിങ്ങള്‍ പ്രാര്‍ഥിക്കുവിന്‍. കൊളോസോസ്‌ 4:2-4

Fasting PrayerEvery 1st Friday 10.30 am to 1.30 pm in Main Hall AUDIO is available
Monday Prayer Every Monday 7.30 pm to 9.00 pm in Main Hall AUDIO is available
RetreatEvery Friday except 4th Friday 9.00 am to 10.00 am in Hall No: 4 Read More
RetreatAnnual Retre | 2017
Fr. Joseph Pamplany AUDIO is available
 
 
Copyright © 2017 Abba Father | Dubai Malayalee Catholic Charismatic Renewal Movement